volby 2023 logo

Ako voliť zo zahraničia v predčasných parlamentných voľbách 2023

Zdieľať
Zdieľať
VOLBY header

Voliť v parlamentných voľbách je na Slovensku umožnené aj občanom SR ktorí žijú v zahraničí. Nižšie v texte je rozpísané, čo všetko musí občan SR žijúci v zahraničí splniť aby mohol voliť v predčasných parlamentných voľbách v roku 2023.

O voľbu zo zahraničia treba požiadať do 10. júna 2023

Volič žijúci v zahraničí môže požiadať o voľbu poštou formou listu alebo elektronicky – emailom.

Pokiaľ občan SR / volič žijúci v zahraničí chce hlasovať v predčasných parlamentných voľbách 2023 musí o to požiadať obec kde má nahlásený trvalý pobyt. Žiadosť o možnosť voliť  musí byť doručená buď na adresu obce (obecného úradu) alebo na elektronickú (e-mailovú) adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (teda najneskôr 11. augusta 2023).

Pokiaľ bude žiadosť doručená na obec po tomto termíne, tak takáto žiadosť nebude akceptovaná.

Čo musí obsahovať žiadosť

Žiadosť o voľbu poštou  musí obsahovať údaje o voličovi:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike,
  • adresu miesta pobytu v cudzine.

Pokiaľ žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec je povinná najneskoršie  35 dní predo dňom konania predčasných parlamentných volieb voličovi na adresu ktorú zadal v žiadosti zaslať nasledujúce veci:

  • obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
  • hlasovacie lístky,
  • návratnú obálku (bude označená heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),
  • poučenie o spôsobe hlasovania.

Ako voliť? Ako postupovať pri hlasovaní zo zahraničia?

1. Volič si zo všetkych voličských lístkov strán, hnutí alebo koalícií vyberie 1 lístok, ktorému chce dať svoj hlas. Volič následne môže, ale aj nemusí dať 4 preferenčné hlasy. Pokiaľ volič zakrúžkuje viac ako 4 kandidátov na preferenčné hlasy, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale hlasovací lístok sa započíta v prospech kandidujúceho subjektu.

2. Po výbere/úprave hlasovacieho lístka vloží volič hlasovací lístok do obálky na ktorej je odtlačok úradnej pečiatky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a túto zalepí. Túto zalepenú obálku volič vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“, na ktorej musí byť na nej uvedená adresa obecného úradu obce z ktorej Vám bola zaslaná mosť voľby ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa.

3. Návratnú obálku volič odošle poštou, pričom všetky výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Aby sa mohla byť voľba zarátaná, musí byť obálka doručená obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (teda v piatok 29. septembra 2023).