volby 2023 logo

Obchodné podmienky

Zdieľať
Zdieľať
VOLBY header

Zuzana Dianišková (ďalej len „Prenajímateľ“) je vlastníkom web stránky www.2023volby.sk a je oprávnená prenajímať reklamnú plochu na týchto web stránkach. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej objednávky a zmluvy, týkajúcej sa prenájmu reklamných plôch.

Predložením objednávky berie Nájomca/prenajímateľ tieto Všeobecné obchodné podmienky na vedomie a bezvýhradne ich akceptuje.

I. Objednávanie prenájmu reklamných plôch

1. Objednávateľ (Nájomca) objednávku predkladá v písomnej forme, kde uvedie všetky
údaje potrebné k fakturácii:
– meno / obchodné meno,
– bydlisko / sídlo spoločnosti,
– IČO, IČ DPH,
– kontakt na osobu oprávnenú konať v danej veci,
– adresu Nájomcu pre poštový styk, ak nie je totožná so sídlom spoločnosti,
– špecifikáciu reklamného produktu,
– požadovaný rozsah prenajatých plôch.

2. Nájomca sa zaväzuje prenajaté plochy užívať iba k umiesťovaniu reklamy a to v súlade so zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za formu a obsah reklamy, ako aj za rešpektovanie s tým súvisiacich platných právnych predpisov, zodpovedá v plnej miere Nájomca.

3. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku a v prípade prijatých objednávok potvrdených oboma stranami si vyhradzuje právo odstúpiť od plnenia s ohľadom na pôvod, obsah alebo formu reklamy, pre rozpor s oprávnenými záujmami Prenajímateľa, alebo so všeobecne záväznými právnymi normami.

4. Zmluva medzi Nájomvom a Prenajímateľom sa uzatvára na dobu určitú.

5. Prenajímateľ má právo odmietnuť reklamu bez udania dôvodu, o odmietnutí ale musí objednávateľa bezodkladne informovať

6. Objednávaťeľ má možnosť meniť parametre (grafické podklady, odkazy) zadanej kampane iba po dohode s prenajímateľom

II. Predmet nájmu

1. Predmetom nájmu sú všetky reklamné plochy ktoré su uvedené spoločne s rozmermi na stránke Reklama.

III. Platobné podmienky

1. Základné ceny sú stanovené v cenníku na stránke Reklama, platnom v deň potvrdenia objednávky Prenajímateľom. Ceny môžu byť dojednané aj v osobitnej zmluve medzi Prenajímateľom a Nájomcom, v takomto prípade majú ceny dohodnuté v takejto zmluve prednosť pred cenami stanovenými v cenníku prenajímateľa. Zmeny v cenníkoch cien sú vyhradené.

2. Dátum dodania (deň zdaniteľného plnenia) je stanovený platným zákonom o dani z pridanej hodnoty. Splatnosť faktúry musí byť uskutočnená pred termínom začatia služby. Uhradením faktúry sa rozumie pripísanie fakturovanej čiastky na účet Prenajímateľa.

3. Prenajímateľ si vyhradzuje právo ihneď po obdržaní záväznej objednávky vystaviť zálohovú faktúru vo výške 100 % ceny.

4. Všetky požiadavky nad rámec bežných služieb, resp. služieb, ktoré nie sú uvedené v cenníku, musia byť uvedené v objednávke Nájomcu, pokiaľ nebude dohodnuté inak, tieto je možné vyfakturovať zvlášť po dohode obidvoch strán.

IV. Práva a povinnosti

1. Prenajímateľ sa zaväzuje spustiť online reklmau v dohodnutom termíne, Nájomca sa zaväzuje dodať grafické podklady najneskôr 3 dni pred termínom. V prípade neskorého dodania má prenajímateľ právo odstúpiť od zmluvy.

2. Prenajímateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť, aby predmet nájmu bol udržiavaný v stave spôsobilom na jeho využívanie na dohodnutý účel.

V. Skončenie nájmu

1. Nájom skončí:
– uplynutím doby nájmu,
– dohodou Prenajímateľa a Nájomcu.

2. Prenajímateľ si vyhradzuje právo nezrealizovať, prípadne prerušiť nájom plôch vozidiel v prípade, že nájomca nedodrží Všeobecné obchodné podmienky (platobná disciplína a pod.). Škody, ktoré takýmto neplnením vzniknú, znáša v plnej miere Nájomca.

3. Nájomca podpisom zmluvy, resp. vystavením objednávky na prenájom plôch určených na reklamné účely zároveň súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

4. Všetky ostatné skutočnosti, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, prípadne zmluvou s Prenajímateľom, sa riadia platnými právnymi normami SR.