volby 2023 logo

Kde a ako voliť v parlamentných voľbách 2023

Zdieľať
Zdieľať
VOLBY header

Termín volieb

V parlamenté bola 25.1.2023 ústavnou váčšinou 92 hlasov zmenená ústava SR, kde bola do ústavy pridaná možnosť skrátenia volebného obdobia poslancov Národnej rady a možnosť konania predčasných volieb. Následne 31.1.2023 poslanci parlamentu rozhodli, že nasledujúce predčasné parlamentné voľby uskutočnia dňa 30.09.2023.

do volieb ostáva:

Dní
Hodín
Minút
Sekúnd

Kto môže voliť

Právo hlasovať v parlamentných voľbách majú občania Slovenskej republiky starší ako 18 rokov. 

Okrem splnenia vyššie uvedených podmienok nesmie u voliča nastať v dňoch volieb žiadna z nasledujúcich prekážok:

  • obmedzenie svojprávnosti
  • obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudu

Kde voliť: Volebné miestnosti a okrsky

Parlamentné voľby sa konajú vo všetkých obciach na území Slovenskej republiky. V mestách, a obciach sa delia volebné obvody ešte na volebné okrsky.

Volič hlasujete vo svojom volebnom okrsku podľa miesta trvalého bydliska, tam je tiež zapísaní na stálom zozname voličov.

Adresy volebných miestností a ďalšie pokyny k voľbám vyhlasuje primátor/starosta mesta/obce najneskôr 15 dní pred konaním volieb – informácie bývajú na výveske na obecnom úrade, prípadne na webových stránkach mesta/obce. Ak sa v meste/obci nachádza viac volebných okrskov, zistíte tu aj informácie o tom, ktorá volebná miestnosť patrí k danému okrsku.

Pre lepšiu orientáciu vytvára väčšina miest online mapu volebných okrskov , v ktorej si vyhľadáte volebnú miestnosť podľa svojej adresy.

Ako voliť vo volebnej miestnosti

Po príchode do volebnej miestnosti volebná komisia overí totožnosť voliča porovnaním údajov v zozname voličov a preukážaním totožnosti predložením občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. Každý volič sa musí dostaviť do volebnej miestnosti osobne, hlasovanie v zastúpení nie je možné.

Následne volebná komisia vydá voličovi prázdnu obálku s úradnou pečiatkou a kandidačné listiny všetkych politických strán, hnutí alebo koalícií. Volič odchádza na miesto určené na vykonanie voličského úkonu (za takzvanú plentu) kde si vyberie 1 lístok jednej kandidujúcej strany, hnutia alebo koalície, ktorá bude jeho voľba. Následne má možnosť volič zakrúžkovať maximálne 4 čísla vedľa mien kandidátov ktorým chce dať preferenčný hlas. Volič môže, ale aj nemusí dávať preferenčné hlasy.

Následne vloží hlasovací lístok do obálky ktorú dostal, môže aj nemusí obálku zalepiť a pred zrakmi komisie ju vhodí do volebnej urny, ktorá sa nachádza vo volebnej miestnosti. Zvyšné hlasovacie lístky sa nesmú vynášať a musí ich volič vhodiť do pripraveného koša v hlasovacej miestnost.

Hlasovanie s voličským preukazom

Pokiaľ sa volič v deň parlamentných volieb nebude nachádzať v mieste svojho bydliska má aj v tomto prípade možnosť voliť v parlamentných voľbách. Na to aby mohol hlasovať na ktoromkoľvek mieste v SR si ale v predstihu musí vybaviť takzvaný voličský preukaz.

Ako si vybaviť a hlasovať s  voličským preukazom
Pokiaš má volič záujem o vydanie voličského preukazu, musí o to požiadať osobne alebo elektronicky obec/mesto kde má volič trvalý pobyt.

Pokiaľ si človek vybavuje žiadosť o voličský preukaz osobne, môže to urobiť najneskoršie posledný pracovný deň pred dňom konania volieb, to znamená 29. septembra 2023. Obec je povinná vydať hlasovací preukaz voličovi bezodkladne.

Pokiaľ sa volič rozhodne požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky, je volič povinný navštíviť webové sídlo obce/mesta kde bude uvedená elektronická adresu na doručovanie žiadostí. Pokiaľ obec nemá webové sídlo, je povinná zverejniť elektronickú adresu kde treba poslať žiadosť  na úradnej tabuli obce.

Písomná, alebo elektronická žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko voliča, jeho rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) a korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej alebo elektronickej forme tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, v tomto prípade najneskôr do 11. septembra 2023.

Pokiaľ volič v písomnej alebo elektronickej žiadosti požiada, aby jeho hlasovací preukaz prevzala namiesto neho iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Následne táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Obec je povinná zaslať hlasovací preukaz voličovi najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „do vlastných rúk“. Zároveň obec vyšktne voliča zo zoznamu voličov vo svojej obci. Pokiaľ volič hlasuje mimo svojho bydliska je povinný spoločne s OP predložiť aj hlasovací preukaz. Volič môže s hlasovacím preukazom hlasovať aj v mieste svojho bydliska, pokiaľ sa tam bude v deň volieb nachádzať.

Kedy je hlasovanie neplatné

Hasovanie resp hlasovací lístok bude neplaný, ak:

  • do obálny nedá volič ani jeden lístok strany, hnutia, alebo koalície
  • do obálny dá volič viac ako jeden lístok strany, hnutia, alebo koalície
  • hlasovací lístok bude úmyslene poškodený
  • je hlasovací lístok pretrhnutý

Pokiaľ sa na hlasovacom hlasovacom listku nachádzajú viac ako 4 preferenčné hlasy, hlasovací lístok sa považuje za platný, ale na preferenčné hlasy sa neprihliada.

Hlasovanie zdravotne postihnutých

Ak vám vážne zdravotné dôvody nedovoľujú dostaviť sa do volebnej miestnosti, môžete si na obecnom úrade požiadať o hlasovanie do prenosnej schránky. Členovia volebnej komisie sa však s prenosnou urnou môžu vydať iba na adresu v rámci volebného okrsku.

Ako voliť zo zahraničia

podrobné informácie ako voliť zo zahraničia nájte na našej podstránke xxxx