volby 2023 logo

Parlamentné voľby 2023

30.9.2023

Zdieľať
Zdieľať
VOLBY header

30.9.2023 sa na Slovensku budú konať predčasné parlamentné voľby. Samotných parlamentných volieb sa zúčastní XY politických strán, hnutí a koalícií (presný údaj upresníme až s podanými kandidátkami), z ktorých si XY občanov slovenska starších ako 18 rokov (presný údaj upresníme až po ohlásení ústrednou volebnou komisiou) vyberie hlasovaním 1 politickú stranu, hnutie, alebo koalíciu. Občan môže zakrúžkovať a dať tak tým preferenčný hlas maximálne 4 kandidátom na poslanca NR SR. Viac informácií o tom kde a ako voliť je možné násjť na tejto podstránke Kde a ako voliť.

Do predčasných parlamentných volieb ostáva:

Dní
Hodín
Minút
Sekúnd

Základné informácie k voľbám

Podľa ústavy SR má predseda parlamentu povinnosť vyhlásiť voľby do Národnej rady SR najneskoršie 110 dní pred samotným termínom konania volieb. Najneskorší možný termín na vyhlásenie volieb je teda 15.júna 2023.

Politické strany, hnutia alebo koalície majú zákonnú povinosť podať kandidačné listiny pre parlamentné volby najneskoršie 90 dní pred samotným začiatkom volieb zapisovateľovi štátnej komisie. Posledný možný dátum podania kandidačných listín je 2. júla 2023 do 24:00.

Strany, hnutia alebo koalície sú povinné zaplatiť volebnú kauciu vo výške 17 000 EUR, táto sa vracia len tým stranám, ktoré dostanú vo voľbách aspoň dve percentá hlasov. V prípade, že strana nedosiahne 2 percentá, kaucia sa nevracia.

Volebná kampaň

Oficiálna volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Strany môžu na kampan minúť maximálne 3 000 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty, ale musia mať transparentný účet z ktorého volebnú kampaň financujú a na ktoprom sa evidú všetky platby súvisiace s volebnou kampaňou. Volebná kampaň sa končí volebným moratóriom ktoré začína 48 hodín pred dňom konania sa volieb, t.j. 28. septembra 2023. Moratórium na zverejňovanie volebných prieskumov je 14 dní pred voľbami a začína 16.9.2023.

Rozdelenie mandátov

Počet kresiel (mandátov) v parlamente sa vypočíta podľa toho, koľko percent platných hlasov daná strana získala. Pre samotný vstup do parlamentu potrebujú strany alebo hnutia, ktoré kandidujú samostatne získať 5% hlasov, pre koalície je potrebné dosiahnuť 7%. Pre výpočet počtu mandátov sa využíva tzv. republikové číslo. Toto číslo sa získa delením počtom hlasov, ktoré spoločne získali strany, hnutia a koalície ktoré sa dostali do Národnej rady a číslom 151 a zaokrúhlením na celé číslo. Takto získaným republikovým číslom sa vydelia hlasy každej strany, ktoré sa dostali do parlamentu. Výsledok určí počet mandátov pre každú stranu, hnutie alebo koalíciu. Počet mandátov sa určuje na celé číslo, zvyšné mandáty sa prerozdielia na základe najvyššieho zvyšku. 

Na preferenčné hlasy sa prihliada v prípade, ak kandidát získa aspoň tri percentá preferenčných hlasov z celkového počtu hlasov, ktoré daná strana/koalícia získala. Následne sa pri prideľovaní mandátov postupuje podľa poradia na kandidátke. 

Príspevok od štátu

Pre získanie štátneho volebného príspevku na chod politickej strany, hnutia alebo koalície je možný len pre strany ktoré prekročia 3 percentá vo voľbách. Jeho výška sa skladá z troch častí. 

– strany dostanú príspevok za hlasy – za každý hlas dostane strana sumu vo výške percenta priemernej mzdy v roku 2022. Táto je vyplatená jednorazovo a to po odovzdaní záverečnej správy o výdavkoch na kampaň.

– v 4 ročných splátkach v priebehu volebného obdobia sa stranám bude vyplácať aj príspevok na činnosť, ktorý je rovnaký ako príspevok na hlasy.

– navyše strany získavajú aj príspevok na mandát na každého poslanca. Výska príspevku na mandát je vo výške 30-násobku priemernej mzdy za rok  2022. Pokiaľ má strana viac ako 20 mandátov (poslancov), dostáva za každý ďalší 20-násobok priemernej mzdy za rok 2022.